REGELS VOOR DE LEIDER(S)/LEIDSTER(S)

Groepen bestaan uit maximaal 28 personen (inclusief leider(s)/leidster(s) en mogen niet langer zijn dan 10 personen achter elkaar en niet breder dan 3 personen.

Een groepsleider dient minimaal 16 jaar te zijn.

Groepen dienen minimaal 30 meter afstand van elkaar te houden (dit in verband met eventueel tussenvoegend verkeer en om het oversteken als groep goed te kunnen regelen)

De groep dient zoveel mogelijk rechts van de weg te blijven lopen

Er mag niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag worden genomen.

De groepsleider is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar groep (heeft een groep meer dan 1 leider, dan dient een hoofdverantwoordelijke te worden aangewezen die de volledige verantwoordelijkheid over de groep draagt).

Houdt een groep zich niet aan de regels dan wordt de leider (in geval van meerdere leiders; de hoofdverantwoordelijke) door de organisatie hierop aangesproken.

Verkeer van rechts heeft voorrang, tenzij men op een voorrangsweg loopt, dan wel op kruisingen door de organisatie het verkeer wordt geregeld.

Een groep start op startnummer en mag pas vertrekken op het moment dat de groep compleet is en hiervoor door de organisatie toestemming is verleend.

Het inhalen van een groep is alleen buiten de bebouwde kom toegestaan.
Voor de veiligheid van beide groepen is het zaak dat de ene groep de andere groep zo snel mogelijk passeert. De passerende groep dient het tempo iets te versnellen terwijl de groep die wordt ingehaald haar tempo inhoudt.

Voordat een groep de andere groep inhaalt, dient van tevoren altijd met de leider van de groep te worden overlegd.

Bij het inhalen van een groep wordt er niet luidruchtig gezongen.

Het is verboden voor de deelnemers om afval op de route achter te laten.

Aanwijzingen en/of verzoeken van de organisatie, verkeersregelaars of politie dienen altijd te worden opgevolgd.

Bij vervuiling van de route, dan wel het niet luisteren naar verzoeken van de organisatie, verkeersregelaars of politie, danwel voor andere deelnemers storend gedrag kan de organisatie de groep uitsluiten van verdere deelname. Het gedrag van een enkele deelnemer heeft dus consequenties voor de gehele groep.

Er zal streng gecontroleerd worden op het naleven van bovengenoemde regels!!

(bovenstaande regels zijn ook als PDF te downloaden, ga hiervoor naar de pagina "DOWNLOAD" op onze website)